VOYD - Allmänna villkor (Tittare)

För att använda VOYDs plattform och tjänster måste du som tittare acceptera de villkor som VOYD ställer upp för plattformen nedan (”Villkoren”). VOYDs plattform och tjänster innefattar eller kan innefatta möjligheten att titta på uppladdat material och liveuppträdanden, möjligheten att ladda upp material och liveuppträdanden på plattformen och möjligheten att ge eller ta emot ersättning för uppladdat material (gemensamt benämnt "Tjänsten"). "VOYD" betyder i dessa Villkor Showify AB, med huvudkontor på Universitetsallén 32, 852 41 Sundsvall, Sverige.

Allmänt
Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och VOYD som reglerar din användning av Tjänsten. Vi rekommenderar därför att du läser Villkoren noggrant. Utöver Villkoren kan innehållsskaparens särskilda villkor gälla för valt innehåll. Sådana särskilda villkor framgår i så fall i anslutning till köpet av det valda innehållet.

Dessa Villkor gäller för samtliga användare som tittar på uppladdat material och liveuppträdanden på VOYDs plattform.

För att använda Tjänsten måste du acceptera dessa Villkor. Accepterar du inte Villkoren saknar du rätt att använda Tjänsten.

För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år eller annars gammal nog för att ingå ett juridiskt bindande avtal enligt den lag som gäller där du har din hemvist. Om du inte uppfyller dessa krav får du endast inneha ett eget konto med samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare. Du får aldrig använda Tjänsten om den är förbjuden eller om du annars inte har rätt att använda Tjänsten enligt den lag som gäller där du har din hemvist.

Ändring av Villkor
VOYD förbehåller sig rätten att lägga till eller göra ändringar i dessa Villkor. VOYD kommer att informera dig om eventuella tillägg eller ändringar av Villkoren genom att hålla uppdaterade Villkor tillgängliga på, eller via länk från, VOYDs plattform för ditt godkännande. Du är inte skyldig att acceptera ändringarna men om du inte accepterar dessa kan vi inte tillhandahålla Tjänsten till dig. Du accepterar och godkänner eventuella tillägg och ändringar av Villkoren när du godkänner den uppdaterade versionen av Villkoren, som då gäller från och med det datum som anges i de uppdaterade Villkoren. Om du fortsätter använda Tjänsten anses du också ha accepterat ändringarna. 

Starta konto på VOYD
För att använda Tjänsten måste du skapa ett konto. Observera att det är mycket viktigt att du förser VOYD med korrekt och fullständig information när du skapar ett konto. Det är även av yttersta vikt att du håller ditt lösenord hemligt och att du använder det på ett säkert sätt.

Om du får reda på brott mot säkerhetsföreskrifter eller obehörig användning av ditt konto, är du skyldig att omedelbart skriftligen meddela VOYD detta.

Om du genomför ett köp på Tjänsten utan att först registrera dig, godkänner du att VOYD startar ett konto åt dig. Du får då inloggningsuppgifter skickade till dig via e-post och kan själv logga in i Tjänsten och uppdatera de uppgifter som efterfrågas i efterhand.

Genom att skapa ett konto, alternativt låta VOYD skapa ett konto åt dig i samband med ett köp, accepterar du att du är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto.

Personuppgifter
Som ansvarig för personuppgifter kommer VOYD att bearbeta uppladdad information och vissa andra personuppgifter som du anger vid användandet av tjänsten. Innan du använder Tjänsten kommer du därför att bli uppmanad att bekräfta att du har tagit del av VOYDs integritetspolicy, som går att läsa här. VOYDs integritetspolicy innehåller information om hur VOYD kommer att behandla de personuppgifterna som lämnas för användandet av Tjänsten.

Förpliktelser vid användandet av VOYD
Vid användandet av Tjänsten åtar du dig följande:

 • att inte sprida någon del av Tjänsten, förutom på sätt som är tillåtet av VOYD, genom exempelvis VOYDs delningsfunktioner,
 • att inte ändra eller förvanska någon del av Tjänsten,
 • att inte skaffa sig åtkomst till material på något annat sätt än via den videospelare som VOYD tillåter,
 • att inte på något sätt bidra till att störa Tjänstens funktioner eller på något annat sätt begränsa användningen av Tjänsten,
 • att inte använda Tjänsten för kommersiella ändamål, genom att exempelvis sälja tillgång till Tjänsten eller att annonsera eller marknadsföra produkter på VOYDs plattform, om inte dessa funktioner tillhandahålls av VOYD i Tjänsten,
 • att inte ladda upp (avser även meddelanden som skrivs i chatt) något stötande, olämpligt, motbjudande eller olagligt material,
 • att inte ladda upp (avser även meddelanden som skrivs i chatt) något material som ägs av någon tredje part, innefattande men inte begränsat till material som innebär intrång i en tredje parts upphovsrätt,
 • att inte inhämta information om andra användare av Tjänsten i syfte att göra massutskick med spam och skräppost eller att sälja sådan information till en tredje part,
 • att inte inhämta material på annat sätt än vad som är tillåtet vid användandet av Tjänsten, vilket innebär att nedladdning, kopiering, distribuering, och användning av annan användares material utanför Tjänsten är att betrakta som otillåtet om inte ägaren av materialet medgett användningen,
 • att inte kopiera, reproducera, distribuera, skicka, visa, sälja, licensera eller använda annan användares eller VOYDs material utan skriftligt godkännande från ägaren av materialet, och
 • att inte bryta mot tillämpliga lagar och regelverk.

Försäljning av biljetter
VOYD tillhandahåller möjligheten för dig som användare att köpa biljetter från VOYD till liveuppträdanden samt att betala VOYD för tillgång till en innehållsskapares uppladdade material (ersättningen för detta benämns i det följande för "Avgiften"). Vid betalning av en Avgift till VOYD går en del av Avgiften oavkortat till innehållsskaparen.

Du kan välja att betala Avgiften via betalningstjänsten (Stripe Payments Europe Ltd ("Stripe")) eller att betala Avgiften direkt till VOYD via Swish. Betalning direkt till VOYD ska göras i enlighet med var tid gällande instruktioner tillhandahållna av VOYD. Information om användarvillkoren för Stripe hittar du här. Beloppet som accepterats för Tjänsten utgör det totala beloppet som kommer att överföras från ditt bankkonto.

Som användare är du är införstådd med att VOYD inte tar något ansvar för den betalningstjänst som tillhandahålls av Stripe eller för eventuella förluster på grund av obehörig användning av ditt betalkort, kreditkort eller andra betalningsmedel som tillhandahålls av en tredje part i samband med din användning av Tjänsten. Vid eventuella konflikter mellan bestämmelserna i dessa Villkor och en tredje parts användarvillkor ska dessa Villkor gälla mellan dig och VOYD.

Eventuell lokal skatt, inklusive men inte begränsad till moms, kommer att utgå för Tjänsten i enlighet med den lag som gäller där du har din hemvist.

Genom att acceptera dessa Villkor förstår och godkänner du som användare att VOYD inte ansvarar för hur betalningen av Avgiften bedöms ur ett skattemässigt (eller annat juridiskt) perspektiv.

Liveuppträdanden
En av de tjänster som tillhandahålls av VOYD, är möjligheten att se liveuppträdanden via plattformen.

Som tittare måste du ha en internetuppkoppling som uppfyller de krav som vid varje tillfälle ställs upp. Du hittar gällande krav på den här länken. Uppfyller inte din internetuppkoppling dessa krav kan du inte förvänta dig att uppträdandet kan visas utan fel eller brister. Skulle din internetanslutning bidra till att uppträdandet inte kan visas utan fel eller brister är du som användare införstådd med att du inte av den anledningen har någon rätt till återbetalning av Avgiften.

Rapportering av liveuppträdanden eller annat uppladdat material
Om ett liveuppträdande eller uppladdat material inte uppfyller utlovad kvalitetet eller om innehållskaparen gör intrång i en tredje parts rättigheter, bryter mot tillämplig lag eller laddar upp material med stötande, olämpligt, motbjudande eller olagligt innehåll på VOYDs plattform, ska du rapportera detta till VOYD. En sådan rapportering garanterar inte rätt till återbetalning av Avgiften. Rapportering måste vidare göras inom 2 timmar från det att liveuppträdandet slutade.

Åtkomst till uppladdat material
Det är innehållsskaparen som bestämmer hur länge du som tittare får tillgång till det innehåll du köpt. Detta kan alternera men anges alltid i samband med köpet. Du har tillgång till innehållet så lång tid som anges av innehållsskaparen, om inte materialet tas bort av VOYD på grund av bristande kvalitet, inskränkande av en tredje parts rättigheter, brott mot tillämplig lag eller om materialet har ett stötande, olämpligt, motbjudande eller olagligt innehåll.

Återbetalning
Om du har köpt en biljett till ett liveuppträdande eller betalat en Avgift för tillgång till uppladdat material och uppträdande eller materialet tas bort eller avbryts på grund av bristande kvalitet, intrång i av en tredje parts rättigheter, brott mot tillämplig lag eller om materialet har ett olagligt innehåll, har du rätt till ersättning motsvarande den erlagda Avgiften. VOYD avgör, efter eget omdöme, om ett liveuppträdande eller uppladdat material ska tas bort eller avbrytas. I samband med det har VOYD också möjligheten att bestämma under vilka förutsättningar återbetalning ska göras.

Ångerrätt
Dessa Villkor begränsar inte din rätt till konsumentskydd enligt tvingande lagstiftning i det land där du har din hemvist. Genom att acceptera dessa Villkor godkänner du dock att Tjänsten levereras direkt och att innehållet i Tjänsten blir omedelbart tillgängligt för dig efter din betalning.  Om ditt hemvistland är Sverige, är du härmed införstådd med att du inte har någon ångerrätt för Tjänsten enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Upphovsrätt
Om du tillhandahåller material inom ramen för Tjänsten som utgör intrång i en tredje parts upphovsrätt kan innehållet rapporteras och omedelbart tas bort av VOYD. Du kan också förlora din rätt att använda Tjänsten på grund av en sådan överträdelse. Vidare kan du bli föremål för sanktioner enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Sådana sanktioner kan vara av både offentligrättslig karaktär (t.ex. böter eller fängelse) och civilrättslig karaktär (t.ex. skadestånd). För borttagande av material som innehåller överträdelser, hänvisas till vad som anges i punkten Materialet nedan.

Materialet
Du som användare förstår och accepterar att du är ensamt ansvarig för det material som du tillhandahåller och konsekvenserna av att publicera sådant material. VOYD tar inget ansvar för det material som publiceras och stödjer inte innehållet i materialet på något sätt. VOYDs plattform och dess Tjänster granskas retroaktivt. Det innebär att VOYD inte förhandsgranskar något material som publiceras på plattformen. VOYD kan följaktligen inte garantera att uppladdat material är lagligt eller att det inte gör intrång i en tredje parts rättigheter. Om du vid användandet av Tjänsten skulle upptäcka publicerat material som bryter mot dessa Villkor eller mot tillämplig lag, ska du meddela VOYD detta. Vid en sådan anmälan kommer VOYD att undersöka om det finns skäl att ta bort materialet.

Genom att ladda upp material garanterar du att du har alla nödvändiga rättigheter och befogenheter för att göra det. Du garanterar också att uppladdat material har ett lagligt innehåll, att materialet inte ägs av någon annan eller att upphovsrätten till materialet innehas av någon annan, såvida du inte har tillåtelse att ladda upp sådant material. Genom att ladda upp materialet tillåter du även VOYD att använda materialet vid tillhandahållandet av Tjänsten.

Om VOYD anser att uppladdat material utgör ett intrång i en tredje parts rättigheter, innebär ett brott mot dessa Villkor eller tillämplig lag, kommer VOYD att utan föranmälan ta bort materialet med omedelbar verkan.

Rätt till materialet
Genom att ladda upp ditt material på VOYDs plattform ger du VOYD en global, icke-exklusiv, kostnadsfri och överförbar rätt att använda, distribuera och visa hela eller delar av materialet på sätt som Tjänstens funktioner möjliggör samt i syfte att marknadsföra Tjänsten.

Skadeslöshetsåtagande
Som användare samtycker du till att hålla VOYD skadeslös för samtliga krav och anspråk som kan komma att riktas mot VOYD till följd av din överträdelse av dessa Villkor eller tillämplig lag.

Ändringar och upphörande av Tjänsten
VOYD arbetar kontinuerligt med att uppdatera Tjänsten för att skapa den optimala användarupplevelsen. Du förstår och accepterar att tjänsten kommer att ändras över tid, utan föranmälan. VOYD kan också tillfälligt eller permanent och utan föregående meddelande, upphöra att tillhandahålla Tjänsten och därmed avsluta ditt konto.

För det fall du bryter mot något av Villkoren i detta avtal har VOYD rätt att säga upp avtalet med dig och neka dig fortsatt tillträde till Tjänsten. VOYD har vidare rätt att säga upp avtalet om ändringar i lagstiftningen gör det olagligt för VOYD att tillhandahålla Tjänsten, eller om Tjänsten inte längre är kommersiellt genomförbar.

Som användare har du rätt att när som helst säga upp avtalet med VOYD genom att skicka ett meddelande till VOYD eller begära att ditt konto raderas.

Garantier
VOYD tillhandahåller Tjänsten utan garantier. Villkoren i detta avtal medför dock ingen begränsning av dina rättigheter i gällande konsumentlagstiftning. Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick". Det betyder att VOYD inte garanterar att tjänsten kommer att fungera i enlighet med dina förväntningar eller utan fel och brister. VOYD garanterar inte heller att den information som hålls tillgänglig inom ramen för Tjänsten är korrekt eller tillförlitlig.

Ansvarsbegränsningar
VOYD ansvarar inte för indirekta skador som uppkommer i samband med din användning av Tjänsten, såsom förlorad vinst, inkomstbortfall, förlust av goodwill, förlust av data eller annan liknande skada eller förlust.

VOYD ansvarar inte för fel och brister i Tjänsten som ligger utanför VOYDs kontroll. VOYD ansvarar inte heller för material som försvinner, tas bort eller förvanskas inom ramen för Tjänsten.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av VOYD. VOYD tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser. VOYD ansvarar inte heller för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av innehållet på sådana externa webbplatser eller andra källor.

Cookies
På webbsidor som använder VOYDs plattform används cookies. Genom att acceptera användningen av cookies vid din användning av Tjänsten, godkänner du och samtycker till att ta emot cookies från VOYD liksom dess samarbetspartners. Vänligen se VOYDs Cookiespolicy här.

Villkoren
Villkoren i detta avtal gäller för dig och för all aktivitet på ditt konto, avtalet kan inte överföras på en annan användare. VOYD har däremot rätt att överföra dessa Villkor och medföljande rättigheter utan ditt medgivande.

Om Villkoren eller del därav anses vara ogiltiga eller icke-verkställbara, ska villkoren begränsas, ändras eller avskiljas i den omfattning som krävs för att avlägsna sådan ogiltighet så att övriga delar av Villkoren förblir giltiga och verkställbara.

Kontakta oss på support@voyd.se om du är missnöjd med Tjänsten. Om vårt supportteam inte kan hjälpa dig att nå en lösning som du är nöjd med kan du även vända dig till din lokala konsumentombudsman (i Sverige, Allmänna reklamationsnämnden), adress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige) eller till Europeiska kommissionens online tvistlösningsplattform: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta ställning till denna fråga om det skulle bli aktuellt.

Dessa Villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag. Sveriges allmänna domstolar ska slutligen lösa samtliga tvister som uppkommer med anledning av dessa Villkor. Vid sådan tvist ska Stockholms tingsrätt vara första instans. VOYD förbehåller sig rätten att ansöka om interimistiska åtgärder eller att inleda andra typer av rättsliga åtgärder, även inom andra jurisdiktioner.


VERSION 1.3

08-01-2020 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.