VOYD - Allmänna villkor (Innehållsskapare)

VOYD – Allmänna villkor för innehållsskapare

 

För att använda VOYDs plattform och tjänster måste du som innehållsskapare acceptera de villkor som VOYD ställer upp för plattformen nedan (”Villkoren”). VOYDs plattform och tjänster innefattar möjligheten att titta på uppladdat material och liveuppträdanden, möjligheten att ladda upp material och liveuppträdanden på plattformen och möjligheten att ge eller ta emot ersättning för uppladdat material (gemensamt benämnt "Tjänsten"). "VOYD" betyder i dessa Villkor Showify AB, med huvudkontor på Storgatan 40, 852 30 Sundsvall, Sverige.

 

Allmänt

Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och VOYD som reglerar din användning av Tjänsten. Vi rekommenderar därför att du läser Villkoren noggrant.

Dessa Villkor gäller för samtliga användare som medverkar till att ladda upp material och liveuppträdanden på VOYDs plattform.


För att använda Tjänsten måste du acceptera dessa Villkor. Accepterar du inte Villkoren saknar du rätt att använda Tjänsten.

 

För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år eller annars gammal nog för att ingå ett juridiskt bindande avtal enligt den lag som gäller där du har din hemvist. Om du inte uppfyller dessa krav får du endast inneha ett eget konto med samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare. Du får aldrig använda Tjänsten om den är förbjuden eller om du annars inte har rätt att använda Tjänsten enligt den lag som gäller där du har din hemvist.

 

Ändring av Villkor

VOYD förbehåller sig rätten att lägga till eller göra ändringar i dessa Villkor. VOYD kommer att informera dig om eventuella tillägg eller ändringar av Villkoren genom att hålla uppdaterade Villkor tillgängliga på VOYDs plattform för ditt godkännande. Du accepterar och godkänner eventuella tillägg och ändringar av Villkoren när du godkänner den uppdaterade versionen av Villkoren, som då gäller från och med det datum som anges i de uppdaterade Villkoren. För att fortsatt kunna använda Tjänsten måste alla uppdaterade Villkor accepteras. De Villkor som gäller avseende det specifika uppträdandet när det visas och de Villkor som gäller när material laddats upp på plattformen kommer fortsatt vara gällande avseende det specifika materialet så länge materialet är tillgängligt på plattformen. 

 

Starta konto på VOYD

För att ladda upp material eller visa ett liveuppträdande och få betalt för detta måste du skapa ett konto. Observera att det är mycket viktigt att du förser VOYD med korrekt och fullständig information när du skapar ett konto. Det är även av yttersta vikt att du håller ditt lösenord hemligt och att du använder det på ett säkert sätt.

 

Om du får reda på brott mot säkerhetsföreskrifter, obehörig användning av ditt konto eller om ditt material olovligen används av en annan användare, är du skyldig att omedelbart skriftligen meddela VOYD detta.

Genom att skapa ett konto accepterar du att du är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto.

 

Personuppgifter

Som ansvarig för personuppgifter kommer VOYD att bearbeta uppladdad information och vissa andra personuppgifter som du anger vid användandet av tjänsten. Innan du använder Tjänsten kommer du därför att bli uppmanad att bekräfta att du har tagit del av VOYDs integritetspolicy, som går att läsa här. VOYDs integritetspolicy innehåller information om hur VOYD kommer att behandla de personuppgifterna som lämnas för användandet av Tjänsten.

 

Förpliktelser vid användandet av VOYD

Vid användandet av Tjänsten åtar du dig följande:

 • att inte sprida någon del av Tjänsten, förutom på sätt som är tillåtet av VOYD, genom exempelvis VOYDs delningsfunktioner,
 • att inte ändra eller förvanska någon del av Tjänsten,
 • att inte skaffa sig åtkomst till material på något annat sätt än via den videospelare som VOYD tillåter,
 • att inte på något sätt bidra till att störa Tjänstens funktioner eller på något annat sätt begränsa användningen av Tjänsten,
 • att inte använda Tjänsten för kommersiella ändamål, genom att exempelvis sälja tillgång till Tjänsten eller att annonsera eller marknadsföra produkter på VOYDs plattform, om inte dessa funktioner tillhandahålls av VOYDS i Tjänsten,
 • att inte ladda upp något stötande, olämpligt, motbjudande eller olagligt material,
 • att inte ladda upp något material som ägs av någon tredje part, innefattande men inte begränsat till material som innebär intrång i en tredje parts upphovsrätt,
 • att inte inhämta information om andra användare av Tjänsten i syfte att göra massutskick med spam och skräppost eller att sälja sådan information till en tredje part,
 • att inte inhämta material på annat sätt än vad som är tillåtet vid användandet av Tjänsten, vilket innebär att nedladdning, kopiering, distribuering, och användning av annan användares material utanför Tjänsten är att betrakta som otillåtet om inte ägaren medgett användningen,
 • att inte kopiera, reproducera, distribuera, skicka, visa, sälja, licensera eller använda annan användares eller VOYDs material utan skriftligt godkännande från ägaren av materialet, och
 • att inte bryta mot tillämpliga lagar och regelverk.

 

Liveuppträdanden och uppladdat material

En av de tjänster som tillhandahålls av VOYD är möjligheten att spela livemusik för publik via plattformen eller att ladda upp material som hålls tillgängligt för tittarna.

Avgift och ersättning
Nedan hittar du information om hur du kan välja att VOYD ska ta betalt från tittarna för ditt liveuppträdande eller uppladdat material.

VOYD tillhandahåller möjligheten för användarna av Tjänsten att köpa biljetter från VOYD till innehållsskapares liveuppträdande och att betala VOYD för att få tillgång till material som innehållsskapare laddar upp på plattformen (ersättningen för detta benämns i det följande för "Avgiften"). Som innehållsskapare har du möjlighet att välja om ett ditt material eller liveuppträdande ska tillhandahållas gratis för tittarna eller om tittarna ska betala en Avgift för att få tillgång till materialet eller uppträdandet. Du har även möjlighet att bestämma beloppet för den Avgift som ska erläggas av tittarna för att de ska få se ditt liveuppträdande eller annat uppladdat material. VOYD förbehåller sig dock rätten att begränsa antalet liveuppträdanden och omfattningen av uppladdat material som kan erbjudas gratis samt att i framtiden ha rätt att kräva betalning för samtliga liveuppträdanden och annat material som laddas upp på plattformen.

 

För det fall tittarna ska betala en Avgift för att få tillgång till ditt liveuppträdande eller ditt uppladdade material ska följande gälla:

• Tittaren kan välja att betala Avgiften via betalningstjänsten (Stripe Payments Europe Ltd ("Stripe") eller via SWISH.

• Som innehållskapare har du har rätt till provision på den erlagda Avgiften ("Ersättningen"). Den Provisionens storlek anges innan du godkänner dessa Villkor och den exakta summan för Ersättningen kommer du att kunna se när du anger Avgiften för ditt liveuppträdande eller uppladdat material på VOYDs plattform. Som innehållskapare och användare av Tjänsten är du dock införstådd med att VOYD tillhandahåller Tjänsten inom flera olika valutaområden och att eventuella valutaförändringar därför kan påverka den exakta summan för Ersättningen.

• Inom 7 arbetsdagar efter att du slutfört ett liveuppträdande kommer VOYD att ställa ut en självfaktura till dig som hålls tillgänglig för ditt godkännande. Beträffande material som laddats upp kommer VOYD istället att utfärda en självfaktura som hålls tillgänglig för ditt godkännande i slutet av varje månad för de betalningar som gjorts. För att Ersättningen ska beviljas måste du godkänna fakturan, detta görs genom att välja "Utbetalning" och följa VOYDs anvisningar.

 

Om VOYD anser att ditt liveuppträdande eller uppladdade material strider mot dessa Villkor, förbehåller VOYD sig rätten att avbryta betalningen av Ersättningen.

 

Som innehållskapare är du är införstådd med att VOYD inte tar något ansvar för den betalningstjänst som tillhandahålls av Stripe eller för eventuella förluster på grund av obehörig användning av betalkort, kreditkort eller andra betalningsmedel som tillhandahålls av en tredje part i samband med din användning av Tjänsten.

Eventuell lokal skatt, inklusive men inte begränsad till moms, kommer att utgå för Tjänsten i enlighet med den lag som gäller där du har din hemvist.

Genom att acceptera dessa Villkor förstår och godkänner du som användare att VOYD inte ansvarar för hur betalningen av Ersättningen bedöms ur ett skattemässigt (eller annat juridiskt) perspektiv.

 

Krav för visning av liveuppträdanden
Du förstår att du måste sälja minst 1 biljett (alternativt utlämna minst 1 biljett om biljetterna erbjuds gratis) och starta en livesändning för ditt uppträdande senast 10 minuter efter planerad starttid för din show. Gör du inte det är du medveten om att uppträdandet kommer att ställas in och att köpta biljetter kommer att återbetalas.

Under uppträdandet är du skyldig att följa samtliga bestämmelser i dessa Villkor. Du är vidare skyldig att upprätthålla en internetuppkoppling som säkerställer att ditt uppträdande håller den kvalitet som utlovats.  

Som innehållsskapare är du införstådd med att VOYD kommer spela in ditt liveuppträdande i syfte att i efterhand kunna kontrollera kvalitet och potentiella rapporter om överträdelser.

 

Konsekvenser vid överträdelse av Villkoren
Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa Villkor under ett liveuppträdande eller genom uppladdat material har VOYD rätt att stänga ner liveuppträdandet, avbryta eventuella planerade uppträdanden samt ta bort ditt uppladdade material och/eller ditt konto med omedelbar verkan.

Du är också införstådd med att du inte har någon rätt till Ersättning om du bryter mot dessa Villkor under ett liveuppträdande eller genom uppladdat material. Om du erhållit Ersättning innan en överträdelse har verifierats, är du vidare införstådd med sådan betalning ska återbetalas till VOYD på VOYDs begäran.

VOYD avgör, efter eget omdöme, huruvida du som innehållsskapare har gjort dig skyldig till en överträdelse av Villkoren.

 

Konsekvenser vid bristande kvalitet
Om ditt liveuppträdande eller uppladdade material inte lever upp till de kvalitetskrav som VOYD ställer, har du som innehållsskapare ingen rätt att få betalt från dina tittare. VOYD avgör, efter eget omdöme, huruvida kvalitetskraven är uppfyllda. Anser du att rapporterade brister inte beror på din internetuppkoppling, ska du invända mot att eventuella betalningar ställs in inom en dag från att VOYD meddelat dig om bristen. Därefter avgör VOYD, efter eget omdöme, huruvida du är berättigad till betalning eller inte.

 

Åtkomst till uppladdat material
Det material som laddas upp av dig på VOYDs plattform kommer att vara tillgängligt för tittare som har köpt tillgång till materialet på obestämd tid. Som innehållskapare har du dock alltid möjlighet att ta bort materialet från VOYD plattform, dock med undantag för en period om 30 dagar från att materialet laddats upp då tittare som har köpt tillgång till materialet ska ha tillgång till materialet under minst 30 dagar.

När du har visat ett liveuppträdande kan du på egen begäran välja om uppträdandet också ska vara tillgängligt i Tjänsten som uppladdat material. Väljer du att ladda upp uppträdandet har du också möjlighet att välja om det uppladdade uppträdandet ska tillhandahållas mot en ytterligare Avgift eller inte.

 

Upphovsrätt
Om du tillhandahåller material inom ramen för Tjänsten som utgör intrång i en tredje parts upphovsrätt kan innehållet rapporteras och omedelbart tas bort av VOYD. Du kan också förlora din rätt att använda Tjänsten på grund av en sådan överträdelse. Vidare kan du bli föremål för sanktioner enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Sådana sanktioner kan vara av både offentligrättslig karaktär (t.ex. böter eller fängelse) och civilrättslig karaktär (t.ex. skadestånd). För borttagande av material som innehåller överträdelser, hänvisas till vad som anges i punkten Materialet nedan.

Materialet

Som innehållsskapare behåller du äganderätten till det material som du laddar upp på VOYDs plattform. Genom att ladda upp ditt material på VOYDs plattform ger du dock VOYD rätt att distribuera materialet och att använda det i syfte att marknadsföra Tjänsten.


Som innehållsskapare förstår och accepterar du att du är ensamt ansvarig för det material som du tillhandahåller och konsekvenserna av att publicera sådant material. VOYD tar inget ansvar för det material som publiceras och stödjer inte innehållet i materialet på något sätt. VOYDs plattform och dess Tjänster granskas retroaktivt. Det innebär att VOYD inte förhandsgranskar något material som publiceras på plattformen. VOYD kan följaktligen inte garantera att uppladdat material är lagligt eller att det inte gör intrång i en tredje parts rättigheter. Om du vid användandet av Tjänsten skulle upptäcka publicerat material som bryter mot dessa Villkor eller mot tillämplig lag, ska du meddela VOYD detta. Vid en sådan anmälan kommer VOYD att undersöka om det finns skäl att ta bort materialet.

Genom att ladda upp material garanterar du att du har alla nödvändiga rättigheter och befogenheter för att göra det. Du garanterar också att uppladdat material har ett lagligt innehåll, att materialet inte ägs av någon annan eller att upphovsrätten till materialet innehas av någon annan, såvida du inte har tillåtelse att ladda upp sådant material. Genom att ladda upp materialet tillåter du även VOYD att använda materialet vid tillhandahållandet av Tjänsten.


Om VOYD anser att uppladdat material utgör ett intrång i en tredje parts rättigheter, innebär ett brott mot dessa Villkor eller tillämplig lag, kommer VOYD att utan föranmälan ta bort materialet med omedelbar verkan.

 

Rätt till materialet
Genom att ladda upp ditt material på VOYDs plattform ger du VOYD en global, icke-exklusiv, kostnadsfri och överförbar rätt att använda, distribuera och visa hela eller delar av materialet på sätt som Tjänstens funktioner möjliggör samt i syfte att marknadsföra Tjänsten.

 

Skadeslöshetsåtagande

Som innehållsskapare samtycker du till att hålla VOYD skadeslös för samtliga krav och anspråk som kan komma att riktas mot VOYD till följd av din överträdelse av dessa Villkor eller tillämplig lag.

 

Ändringar och upphörande av Tjänsten
VOYD arbetar kontinuerligt med att uppdatera Tjänsten för att skapa den optimala användarupplevelsen. Du förstår och accepterar att tjänsten kommer att ändras över tid, utan föranmälan. VOYD kan också tillfälligt eller permanent och utan föregående medelande, upphöra att tillhandahålla Tjänsten och därmed avsluta ditt konto.

För det fall du bryter mot något av Villkoren i detta avtal har VOYD rätt att säga upp avtalet med dig och neka dig fortsatt tillträde till Tjänsten. VOYD har vidare rätt att säga upp avtalet om ändringar i lagstiftningen gör det olagligt för VOYD att tillhandahålla Tjänsten, eller om Tjänsten inte längre är kommersiellt genomförbar.

Som användare av Tjänsten har du rätt att när som helst säga upp avtalet med VOYD genom att skicka ett meddelande till VOYD eller radera ditt konto.

Uppsägning av avtalet ska dock under inga omständigheter påverka rätten till materialet som följer av dessa Villkor. VOYDs rätt att använda uppladdat material ska således gälla även efter avtalets upphörande.

Garantier
VOYD tillhandahåller Tjänsten utan garantier. Villkoren i detta avtal medför dock ingen begränsning av dina rättigheter i gällande konsumentlagstiftning. Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick". Det betyder att VOYD inte garanterar att tjänsten kommer att fungera i enlighet med dina förväntningar eller utan fel och brister. VOYD garanterar inte heller att den information som hålls tillgänglig inom ramen för Tjänsten är korrekt eller tillförlitlig.

Ansvarsbegränsningar
VOYD ansvarar inte för indirekta skador som uppkommer i samband med din användning av Tjänsten, såsom förlorad vinst, inkomstbortfall, förlust av goodwill, förlust av data eller annan liknande skada eller förlust.

VOYD ansvarar inte för fel och brister i Tjänsten som ligger utanför VOYDs kontroll. VOYD ansvarar inte heller för material som försvinner, tas bort eller förvanskas inom ramen för Tjänsten.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av VOYD. VOYD tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser. VOYD ansvarar inte heller för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av innehållet på sådana externa webbplatser eller andra källor.

Cookies
På VOYDs hemsida används cookies. Genom att acceptera användningen av cookies vid ditt besök på VOYDs hemsida och/eller vid din användning av Tjänsten, godkänner du och samtycker till att ta emot cookies från VOYD liksom dess samarbetspartners. Vänligen se VOYDs Cookiespolicy här.

Villkoren
Villkoren i detta avtal gäller för dig och för all aktivitet på ditt konto, avtalet kan inte överföras på en annan användare. VOYD har däremot rätt att överföra dessa Villkor och medföljande rättigheter utan ditt medgivande.

Om Villkoren eller del därav anses vara ogiltiga eller icke-verkställbara, ska villkoren begränsas, ändras eller avskiljas i den omfattning som krävs för att avlägsna sådan ogiltighet så att övriga delar av Villkoren förblir giltiga och verkställbara.

Kontakta oss på [support@voyd.se] om du är missnöjd med Tjänsten. Om vårt supportteam inte kan hjälpa dig att nå en lösning som du är nöjd med kan du även vända dig till din lokala konsumentombudsman (i Sverige, Allmänna reklamationsnämnden), adress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige) eller till Europeiska kommissionens online tvistlösningsplattform: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta ställning till denna fråga om det skulle bli aktuellt.

 

Dessa Villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag. Sveriges allmänna domstolar ska slutligen lösa samtliga tvister som uppkommer med anledning av dessa Villkor. Vid sådan tvist ska Stockholms tingsrätt vara första instans. VOYD förbehåller sig rätten att ansöka om interimistiska åtgärder eller att inleda andra typer av forcerande rättsliga åtgärder, även inom andra jurisdiktioner.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.